Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

MC405 Macrofan Power UHS Clearcoat

Produktinformation

UHS Akryl snabbtorkande klarlack för högkvalitativa toppresultat. Lämplig både till snabba skadeprocesser och hellackeringar.

Designad för skadelackering och hellackering av bilar, MC och Lastbilar.

 • Branscher: Billackering
 • Produkttyp: Klarlack
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H370: Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange utsättningsvägen om det är bevisat att inga andra utsättningsvägar orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H315: Orsakar hudirritation.

P phrases

 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P370: Vid brand:
 • P235: Bevara sval.
 • P202: Hantera inte innan alla säkerhetsåtgärder har blivit lästa och förstådda.
 • P201: Få speciella instruktioner innan användning.
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P378: Använd… för att släcka.
läs mer läs mindre

MC405 Macrofan Power UHS Clearcoat

 • Lager: hos partner
 • Varunummer: L0MC0405L1
 • Mängd: 1 CTN(6 ST)
begränsad mängd - varan utgår
begränsad mängd - varan utgår
;