Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Mc405 Macrofan Power Uhs Klarlack

Produktinformation

UHS Akryl snabbtorkande klarlack för högkvalitativa toppresultat. Lämplig både till snabba skadeprocesser och hellackeringar.

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Lechler
 • Produkttyp: Klarlack
 • EAN: 8023816070571
 • Leverantörs artikelnr: L0MC0405L4

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H370: Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange utsättningsvägen om det är bevisat att inga andra utsättningsvägar orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H315: Orsakar hudirritation.

P phrases

 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P370: Vid brand:
 • P235: Bevara sval.
 • P202: Hantera inte innan alla säkerhetsåtgärder har blivit lästa och förstådda.
 • P201: Få speciella instruktioner innan användning.
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P378: Använd… för att släcka.
läs mer läs mindre

Mc405 Macrofan Power Uhs Klarlack

 • Lager: Leverans 15-16 dagar• Beställningsvara
 • Varunummer: L0MC0405L1
 • Mängd: 1 CTN(6 ST)
begränsad mängd - varan utgår

Mc405 Macrofan Power Uhs Klarlack

 • Lager: 268 i lager
 • Varunummer: L0MC0405L4
 • Mängd: 4 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör