Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-200 Stonechip Protection

Produktinformation

Stenskots skydd på spray eller 1kg burk. Syntetiskt och gummihartsbaserat för skydd av främre och bakre spoilers, sidokjolar, hjulbågar etc. kan överlackeras.

1 kg  patron och 500 ml Spray

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen Pyrofora vätskor

H sentences

 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."

P phrases

 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
läs mer läs mindre

50-200-0501 Stonechip Protection Black

 • Lager: 13 i lager
 • Varunummer: 50-200-0501
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår

50-200-0502 Stonechip Protection Grey

 • Lager: Ej i lager
 • Varunummer: 50-200-0502
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör