Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-200 Stenskottsskydd Spray

Produktinformation

Stenskots skydd på spray eller 1kg burk. Syntetiskt och gummihartsbaserat för skydd av främre och bakre spoilers, sidokjolar, hjulbågar etc. kan överlackeras.

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Pyrofora vätskor Brandfarliga gaser

H sentences

 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P phrases

 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
läs mer läs mindre

50-200 Stenskottsskydd Spray Grå

 • Lager: Ej i lager
 • Varunummer: 50-200-0502
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår

50-200 Stenskottsskydd Spray Svart

 • Lager: Ej i lager
 • Varunummer: 50-200-0501
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör