Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-210 Stonechip Protection

Produktinformation

Stenskots skydd på spray eller 1kg burk. Syntetiskt och gummihartsbaserat för skydd av främre och bakre spoilers, sidokjolar, hjulbågar etc. kan överlackeras.

1 kg  patron och 500 ml Spray

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga gaser

H sentences

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
läs mer läs mindre

50-210-1001 Stonechip Protection Black

 • Lager: 367 i lager
 • Varunummer: 50-210-1001
 • Mängd: 1 KG
begränsad mängd - varan utgår

50-210-1002 Stonechip Protection Grey

 • Lager: 480 i lager
 • Varunummer: 50-210-1002
 • Mängd: 1 KG
begränsad mängd - varan utgår

50-210-1003 Stonechip Protection White

 • Lager: 911 i lager
 • Varunummer: 50-210-1003
 • Mängd: 1 KG
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör