Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-300 Pu Limmande Tätningsmedel

Produktinformation

50-300 är en höghållfast, snabb fukthärdande enkomponent polyuretanförseglare. Efter härdning förblir den flexibel och fäster mycket bra.

Används inom bil-, marin- och bygg-/monteringssektorerna för limning av PVC, trä, PC, PBTO, PU, ​​betong, glas och metall. Kan målas, bra UV-beständighet och krymper inte. Härdningstid vid 23°C och 50% RH 4 mm efter 24 timmar.

Säkerhet och miljö

GHS

  Självreaktiva ämnen och blandningar

H sentences

 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H261: I understand that you only require the official Swedish translation for the EU H261 sentence "In contact with water releases flammable gases." Here is the translation: "Vid kontakt med vatten frigörs brandfarliga gaser."
 • H228: Brandfarlig fast ämne.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P342 + P311: Om du upplever andningssymptom: Ring ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
 • P333: Om hudirritation eller utslag uppstår:
 • P311: Ring Giftinformationscentralen/ en läkare/...
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P333 + P313: Om hudirritation eller hudutslag uppträder: Sök medicinsk rådgivning/behandling.
 • P304 + P340: Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att den får andas bekvämt.
 • P342: Om du upplever andningssymtom:
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
läs mer läs mindre

50-300 Pu Klister Tätningmedel Grå

 • Lager: 190 i lager
 • Varunummer: 50-300-3101
 • Mängd: 1 ST(310 ML)
begränsad mängd - varan utgår

50-300 Pu Klister Tätningssvart

 • Lager: 225 i lager
 • Varunummer: 50-300-3102
 • Mängd: 1 ST(310 ML)
begränsad mängd - varan utgår

50-300 Pu Kläbmedel Tätningmedel Vit

 • Lager: 161 i lager
 • Varunummer: 50-300-3103
 • Mängd: 1 ST(310 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör