Product added to basket
Loading
Loading

Sika

Biresin Vr410 Styrenfri Spackelmassa

Produktinformation

SikaBiresin VR410 är ett universellt lätt polyesterstyrenfritt spackel. Med sin krämiga konsistens, lätta att blanda och applicera fungerar den både som fint och grovt kitt. Spacklet är miljövänligt och lätt att slipa.

Dess utmärkta slipegenskaper minskar tiden och ökar effektiviteten, vilket gör det lättare att reparera skador. SikaBiresin VR410 kan användas som reparationsspackel.

Kan appliceras på stål, aluminium, galvaniserade och polyesterytor. Om maximalt korrosionsskydd krävs, applicera epoxiprimer innan du applicerar kittet.

Blandningsförhållande: SikaBiresin VR410 blandas 100:3 (vikt). Mer härdare än 3 % påskyndar inte härdningen, men kan orsaka förlust av vidhäftning och/eller missfärgning av efterföljande lack. Blanda komponenterna noggrant till en jämn massa innan applicering.

Applicering: Applicera kittet i tunna lager med intervaller inom brukstiden med en metall-, plast- eller gummispackel.

VR410 kan slipas efter: 30 min. vid 10°C eller 25 min vid 20°C eller 15 min vid 30°C.

 • Härdare ingår
 • Bas Tvåkomponent styrenfri omättad polyester
 • Färg Ljusgrön
 • Härdningsmekanism Kemisk reaktion
 • Densitet 1,0 kg/l A)
 • Stabilitet Bra
 • Appliceringstemperatur 10°C – 30°C
 • Branscher: Kaross, Billackering, Lastbillackering
 • Varumärken: Sika
 • Produkttyp: Polyester putty
 • Färg: Ljusgrön
 • Komponenttyp: 2-komponent, 2-komponent
 • EAN: 7612895710945
 • Leverantörs artikelnr: 677054
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H242: Uppvärmning kan orsaka brand.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H241: Uppvärmning kan orsaka brand eller explosion.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.

P phrases

 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P264: Tvätta ... noggrant efter hantering.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P391: Samla spill.
 • P333: Om hudirritation eller utslag uppstår:
 • P333 + P313: Om hudirritation eller hudutslag uppträder: Sök medicinsk rådgivning/behandling.
 • P337 + P313: Hvis øjenirritationen fortsætter: Få lægebehandling/rådgivning.
läs mer läs mindre

Biresin Vr410 Styrenfri Spackelmassa

 • Lager: 20 i lager
 • Varunummer: VR410
 • Mängd: 1 KG
begränsad mängd - varan utgår

SikaBiresin VR410 Styrenfritt reparationsspackel

 • Lager: 1 i lager
 • Varunummer: 677315
 • Mängd: 1 CTN(6 SET)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör