Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-425 Thermo Coating Spray

Produktinformation

Q-Refinish Thermo Coating Spray är en särskilt värmebeständig specialfärg baserad på silikonharts. Lämplig för delar som är särskilt utsatta för höga temperaturer. Den kan användas i motorområdet, på avgassystemet, på tvåhjuliga fordon, grillar, skorstenar och alla platser där temperaturer upp till 650°C förekommer. Färgen härdar endast vid långsam uppvärmning från 250°C.

Ytor: Stål

Appliceringen sker direkt på metallytan. Ingen primer behövs! Ingen förbehandling med primer och ingen efterbehandling med andra täck- och klarlacker är nödvändig.

Spraya inte på hartsmålade ytor, eftersom färgen kan lyfta. Ta bort lös rost, slipa och tvätta bort fett. Applicera endast på dammfria och torra ytor med ett sprutavstånd av 10 - 15 cm

2 sprutskikt (ca 15 μm torrfilmtjocklek per sprutskikt). 5 minuter väntetid mellan lagren.

Färgen är dammtorr: 10 min. Beröringstorr: 45 min. De angivna torktiderna avser en torrfilmtjocklek på 30 μm och en omgivningstemperatur på 20°C.

Observera att färgen endast härdar vid temperaturer över +200°C. Värm upp långsamt.

Efter avslutad målningsprocessen ska burken vändas och ventilen måste tömmas.

 • Branscher: Billackering, Kaross, Lastbillackering, Metalllackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Värmebeständig upp till: 650 C°
 • EAN: 4251380501731
 • Leverantörs artikelnr: 70-425-0402
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H228: Brandfarlig fast ämne.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

P phrases

 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
läs mer läs mindre

70-425 Thermo Coating Silver

 • Lager: 300 i lager
 • Varunummer: 70-425-0402
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

70-425 Thermo Coating Svart

 • Lager: 385 i lager
 • Varunummer: 70-425-0401
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;