Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260Hn Uhs Hårdare Normal

Produktinformation

Normal härdare till 70-260 klarlack

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H330: Dødelig ved indånding.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H204: Brand- eller projiceringsskaderisk.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P phrases

 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
läs mer läs mindre

70-260Hn Uhs Hårdare Normal

 • Lager: 404 i lager
 • Varunummer: 70-260HN-2500
 • Mängd: 2,50 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör