Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260Hf Uhs Härmedel Snabb

Produktinformation

Snabb 2K härdare till 70-260 klarlack.

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H204: Brand- eller projiceringsskaderisk.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H330: Dødelig ved indånding.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H370: Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange utsättningsvägen om det är bevisat att inga andra utsättningsvägar orsakar faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."

P phrases

 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
läs mer läs mindre

70-260Hf-2500 Uhs Hårdare Snabb

 • Lager: 59 i lager
 • Varunummer: 70-260HF-2500
 • Mängd: 2,50 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör