Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

70-102-60 Plast Rengörare

Produktinformation

Til rengöring av plast- och plastdelar, före och efter slipning. Specialrengöringsmedel för effektiv och skonsam avlägsnande av smuts och silikon.

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.

P phrases

 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P233: Förvara behållaren väl tillsluten.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P370: Vid brand:
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P378: Använd… för att släcka.
läs mer läs mindre

70-102-60 Plastrengörare

 • Lager: 6 i lager
 • Varunummer: 2370102060
 • Mängd: 6 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör