Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-305 Multi Plus Spackelmassa

Produktinformation

20-305 är en krämig multifunktionell 2K polyesterspackel. Användbar på mindre och större ytor, i ett tunt till medeltjockt lager. Homogen, elastisk, mjuk och lätt att slipa. Fäster på järn, stål, aluminium, zinkbehandlade ytor och glasfiber.

Observera att detta spackel är tvåkomponent och måste blandas med härdare i förhållandet 100:2-3. Härdare medföljer vid köp.

Användningstid vid 20°C 4-5 min.

Torktid vid 20°: 15-20 min

Torktid vid 60°: 5-10 min

Slipa med P150 - P240

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering, Metalllackering, Kaross
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Komponenttyp: 2-komponent, 2-komponent
 • EAN: 4251380505197
 • Leverantörs artikelnr: 20-305-1800

Säkerhet och miljö

GHS

  Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H302: Skadligt vid förtäring.

P phrases

 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P235: Bevara sval.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
läs mer läs mindre
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör