Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-277 Xtrm-Dry Multi Spackelmasse

Produktinformation

20-277 XTRM 2K polyester multispackel är ett 2-komponents krämigt kitt med medelviskositet, som är baserat på polyesterharts och ger en specifik vikt reducerad med ca. 30 %. Härdare ingår.

Lätt slipning kombineras därmed med en absolut sluten och mycket slät yta. Dessutom kännetecknas 20-277 XTRM 2K polyester Multi Putty av sin universella vidhäftning mot stålplåt, aluminium, fördröjda underlag, GRP och trä och kan lätt slipas med högt slitage efter en kort torktid.

Detta spackel är tvåkomponent, vilket innebär att du måste blanda det med en bpo härdare i förhållandet 100:2. Användningstiden vid 20 grader är 4-5 minuter. 20-277 kan slipas efter 15-20 minuter vid torkning i 20 grader. Om den torkas i 60 grader kan du slipa efter 5 minuter. Slipa med sandpapper i kornstorlek P150-P240.

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.

P phrases

 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P235: Bevara sval.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
läs mer läs mindre

20-277 Xtrm 2K Polyester Multi Spackel

 • Lager: 257 i lager
 • Varunummer: 20-277-1000
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör