Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

04363 Universalplast 2K Plast Primer

Produktinformation

04363 Universalplast är en primer och vidhäftningsfrämjare för alla typer av plaster som normalt används på fordonsmarknaden. GRP-GFK, SMC, BMC, ZMC, PFO-NORYL, PC, ABS, PP-EPDM, PUR, PUR FLEX, RIM, PVC, PA-NYLON, PBTF-POCAN.

Ytförberedelse
Avfetta försiktigt med 00617 PLAST CLEANER och sedan med 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW för att uppnå den antistatiska effekten.

Blandningsförhållande
04363 UNIVERSAL PLAST 1000 delar
00163 UNIVERSAL PLASTHÄRDARE 500 delar
Blandning behöver inte tunnare.

Applikation
Spray
Hållbarhet vid 20 °C: 48 timmar
Ø Luftkåpa: 1,4 mm
Lufttryck: 4 Atm
Antal lager: 1 tvärlager
Rekommenderad filmtjocklek: 5 -10 μ
V.O.C. av produkten färdig att användas: 811 g/l

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Lechler
 • Substrat: Plast, PVC
 • EAN: 8023816002893
 • Leverantörs artikelnr: L0040363L1
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Självreaktiva ämnen och blandningar

H sentences

 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H331: Giftigt vid inandning.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."

P phrases

 • P331: Orsaka INTE kräkning.
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P370: Vid brand:
 • P262: Kom inte i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
 • P235: Bevara sval.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P301 + P310: IF SWALLOWED: Omedelbart kontakta en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
 • P310: Jeg beklager, men jeg kan kun give dig en oversættelse til svensk, ikke til dansk.
 • P301: "VID FÖRTÄRING:"
 • P202: Hantera inte innan alla säkerhetsåtgärder har blivit lästa och förstådda.
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P405: Förvara låst.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
läs mer läs mindre

04363 Universalplast

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: L0040363L1
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör