Product added to basket
Loading
Loading

Sayerlack

Tz9935/Bb Color Mat Pu Converter Vit Glans 35

Produktinformation

Är enn toplack för trä och möbler. TZ99**/BB topplackar kan blandas med TP2009/XX pastor i ett blandningsförhållande på 80/20.

 • Vit bas
 • Glans 35

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
läs mer läs mindre

Tz9935/Bb Color Mat Pu Converter - Vit 35 Glans

 • Lager: 88 i lager
 • Varunummer: TZ9935/BB-3,8
 • Mängd: 4 L
begränsad mängd - varan utgår

Tz9935/Bb Färg Matt Pu Converter - Vit 35 Glans

 • Lager: 43 i lager
 • Varunummer: TZ9935/BB-7,6
 • Mängd: 8 L
begränsad mängd - varan utgår
;