Product added to basket
Loading
Loading

3M

Hybrid Lim Och Fogmassa 760 Uv

Produktinformation

3M 760 Hybrid lim Grå fungerar som lim och led är en enda komponent, höghållfast elastomertätningsmedel. Denna hybridteknologi gör att 760 kan målas när den är våt, och försämras inte när den utsätts för UV.

 • Full härdningstid >3,5 mm/24 timmar
 • Hårdhet 55 Shore A
 • Stickfri tid 20 min
 • Limtyp Silanmodifierad polymer
 • Modul vid 100 %
 • Tryck på >145 pund per Kvadrattum

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
läs mer läs mindre
begränsad mängd - varan utgår
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör