Product added to basket
Loading
Loading

Motip

Kompakt Autolack Spray

Produktinformation

Hög kvalitet bil reparation lack till att reperera och färga bildelar i den ursprungliga färgen. Viktigt att ytan är ren, torr och fritt för fett. Ta bort gammalt lack och rust och slib yta. Applicera ett lag MoTip primer lämplig till ytan

Efter torkning sätts baslaget (korn 600). Bästa behnadlingstemperatur är 15 til 25°C. Innan använding ska du skaka aerosolen i 2 minutter och spruta för att testa. Avstånd till ytan som ska behandlas får vara ca. 25 til 30 centimeter. Applicera lacken i flera tunna lag. Innan du använder nästa lag, ska du skaka aerosolen igen. För ett optimalt resultat ska ett efterbehandlingslag av akrylklar lack appliceras. Efter använding ska du rengöra ventilen.

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H228: Brandfarlig fast ämne.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.

P phrases

 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P264: Tvätta ... noggrant efter hantering.
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
läs mer läs mindre