Product added to basket
Loading
Loading

Motip

Kompakt Autolack Spray

Produktinformation

Hög kvalitet bil reparation lack till att reperera och färga bildelar i den ursprungliga färgen. Viktigt att ytan är ren, torr och fritt för fett. Ta bort gammalt lack och rust och slib yta. Applicera ett lag MoTip primer lämplig till ytan

Efter torkning sätts baslaget (korn 600). Bästa behnadlingstemperatur är 15 til 25°C. Innan använding ska du skaka aerosolen i 2 minutter och spruta för att testa. Avstånd till ytan som ska behandlas får vara ca. 25 til 30 centimeter. Applicera lacken i flera tunna lag. Innan du använder nästa lag, ska du skaka aerosolen igen. För ett optimalt resultat ska ett efterbehandlingslag av akrylklar lack appliceras. Efter använding ska du rengöra ventilen.

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H228: Brandfarlig fast ämne.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.

P phrases

 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P264: Tvätta ... noggrant efter hantering.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
läs mer läs mindre

Autolack 41000 - Röd

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: 41000
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41012 - Brun

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: 41012
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41013 - Brun (Ral 8017)

 • Lager: 5 i lager
 • Varunummer: 41013
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41200 - Röd

 • Lager: 10 i lager
 • Varunummer: 41200
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41310 - Röd

 • Lager: 2 i lager
 • Varunummer: 41310
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41340 - Röd

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: 41340
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41355 - Röd

 • Lager: 9 i lager
 • Varunummer: 41355
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41360 - Röd

 • Lager: 9 i lager
 • Varunummer: 41360
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41370 - Röd

 • Lager: 9 i lager
 • Varunummer: 41370
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Autolack 41400 - Röd (Vw Tornadorot)

 • Lager: 7 i lager
 • Varunummer: 41400
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår