Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Macrofan Ap Autolevel Primer

Produktinformation

2K polyakryl high solid self-levelling primer och filler för alla underlag och en plastgrund för alla typer av plast. En fantastisk non-sanding med aktiva korrosionsskyddande pigment.

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Lechler
 • Färg: Svart, Vit
 • Substrat: Aluminium, Gammal färg, Stål, Polyester Putty, Plast
 • EAN: 8023816074845
 • Leverantörs artikelnr: L0MF0302L2.5

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H290: Kan vara frätande för metaller.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H331: Giftigt vid inandning.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."

P phrases

 • P262: Kom inte i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
 • P370: Vid brand:
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P331: Orsaka INTE kräkning.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P310: Jeg beklager, men jeg kan kun give dig en oversættelse til svensk, ikke til dansk.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P301: "VID FÖRTÄRING:"
 • P235: Bevara sval.
 • P391: Samla spill.
 • P301 + P310: IF SWALLOWED: Omedelbart kontakta en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
läs mer läs mindre

Mf302 Macrofan Ap Autolevel Primer Vit

 • Lager: 81 i lager
 • Varunummer: L0MF0302L2,5
 • Mängd: 2,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mf310 Macrofan Ap Autolevel Primer Svart

 • Lager: 122 i lager
 • Varunummer: L0MF0310L2,5
 • Mängd: 2,50 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör