Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-277 Xtrm-Dry 2K Express Klarlack

Produktinformation

Q-Refinish 70-277 är en klarlack med superkort torktid (5 min vid 60 grader). Utvecklad för applicering på bilar, maskiner och annan utrustning. Klarlacket kännetecknas av hög motståndskraft mot repor och en hög glans med fint djup.

70-277 XTRM-DRY är en 2K klarlack med mycket hög torrhalt (hög fast substans), vilket innebär att klarlacken är ett tvåkomponents beläggningssystem som kräver en härdare för att aktivera härdningsprocessen, klarlacken måste blandas med sin härdare i blandningsförhållande: 100/50 med 70-277HN härdare (se tekniskt datablad)

Rekommenderad applikation. Sprayviskositet 16-20 s 4 mm D. Vid användning av en luft/flödessprutpistol rekommenderas dessa inställningar. Spraytryck 4 bar. Spraymunstycke 1,1-1,4 mm. Spraypassage 2. Avluftning 5 min, lagertjocklek 40-70 µm.

Det är som sagt en snabbtorkande klarlack, 20 grader, dammfri efter 15 minuter, torr vid beröring 25 minuter, och ordentligt torr efter 1 timme. Vid 40 grader är den klar för installation efter 15 minuter, och vid 60 grader är den klar för installation efter 5 minuter. Användningstiden är 30 min vid 20 grader.

Använd alltid rekommenderad säkerhetsutrustning.

läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H370: Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange utsättningsvägen om det är bevisat att inga andra utsättningsvägar orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."

P phrases

 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
läs mer läs mindre

70-277-5000 Xtrm-Dry Klarlack

 • Lager: 49 i lager
 • Varunummer: 70-277-5000
 • Mängd: 5 L
begränsad mängd - varan utgår
;