Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260 2K Uhs Klarlack 2:1 Anti-Scratch

Produktinformation

Q-Refinish 70-260 är en reptålig tvåkomponents HS akryl klarlack baserad på Reflow Technology. På grund av sin motståndskraft mot mikrorepor (som orsakas av t.ex. biltvättar) och kemikalier är 70-260 HS Klarlak särskilt lämplig för högkvalitativ del- eller hellackering av bilar, motorcyklar och kommersiella fordon.

70-260 är extremt lätt att applicera och säkerställer optimal sprutdimmaabsorption vid applicering på stora ytor eller vid höga temperaturer. VOC

2004/42/IIB(e)(840)<530).

Blandningsförhållande: 2:1 + 0-5 %

Välj härdare: 70-260HN (normal) eller 70-260HF (snabb)

Användningstid vid 20°C:

- 1 timme med 70-260HF (snabb)
- 2,5 timmar med 70-260HN (normal)

Viskositet: 18 - 21 sek 4 mm DIN

Inställning av sprutpistolen (RP): - 1,2 - 1,3 mm vid 2,0 - 2,2 bar

Förbrukning: 6 - 8 m²/L

Appliceringsskikt: 1-2 lager

Mellan lager: 5-10 min

Före ugnstorkning: 10-15 min

Skikttjocklek: 40-50 µm

Torkning vid 20°C:

- Dammtorr: 20-25 min
- Beröringstorr: 4-6 timmar
- Färdig för montering: 16 timmar

Torkning vid 60°C:

- Beröringstorr: 20-30 min
- Färdig för montering: 1 timme

IR-torkning:

- Kortvåg: 8 min
- Medelvåg: 10-15 min

Säkerhetsrekommendation: Som alltid rekommenderar vi att du använder andningsskydd och kontrollerar säkerhetsdatabladet.

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: Klarlack
 • Färg: Transparent
 • EAN: 4251380501397
 • Leverantörs artikelnr: 70-260-5000
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

P phrases

 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P304: "VID INANDNING:"
läs mer läs mindre

70-260 2K Uhs Voc Klarlack 2:1

 • Lager: 63 i lager
 • Varunummer: 70-260-5000
 • Mängd: 5 L
begränsad mängd - varan utgår
;