Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-150 Hålrumsvax Brun

Produktinformation

För att skydda hålrum i bilar, lastbilar, bussar och andra föremål eller punkter där rostmedel används.

Produkten är vattenavvisande och har mycket goda penetrationsegenskaper och en "självhelande effekt".

Efter torkning lämnar den en något klibbig vaxbeläggning eller motorvärme, det luktar inte som konventionella ihåliga vaxer.

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

P phrases

 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
läs mer läs mindre

50-150-0500 Hålrumsvax Spray Brun

 • Lager: 1133 i lager
 • Varunummer: 50-150-0500
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår

50-150-1000 Hålrumsvax Brun

 • Lager: 26 i lager
 • Varunummer: 50-150-1000
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör