Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-100 Bitumen Ubc

Produktinformation

Undervagnsskydd baserat på bitumen. Utmärkt och hållbart skydd mot försäljning av rost och sten. Med tystnadsegenskaper och ett droppfritt program.

Säkerhet och miljö

GHS

  Pyrofora vätskor Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.

P phrases

 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
läs mer läs mindre

50-100-0500 Bitumen Ubc Spray

 • Lager: 540 i lager
 • Varunummer: 50-100-0500
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår

50-100-1000 Bitumen Ubc

 • Lager: 266 i lager
 • Varunummer: 50-100-1000
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör