Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-515 1K Epoxy Primer Grå

Produktinformation

1K epoxy-primer med vidhäftning till alla metaller och utmärkt korrosionsskydd. Mycket snabb torkning, kan slipas omedelbart.

Grundfärgen har god stabilitet på vertikala ytor och utmärkta slipegenskaper. Kan målas över med vattenbaserade baslacker. Rengör ytan med 60-010/60-011. Spraypass 3 (80 my) avluftning 5-10min.

Torkar vid 20 grader
Avfyra 3-5 min

Dammtorka 5 min
Kan målas över efter 15 min
Klar att slipa efter 45 min.

Notera!

Applicera inte på underlag belagda med alkydbaserade lacker, eftersom ytdefekter i form av muggar kan observeras.

På grund av de många olika plasttyperna på marknaden bör kompatibiliteten med underlaget testas i förväg för varje enskilt fall.

Ej lämplig för underlag av polystyren. Använd inte på termoplastlack och applicera inte 2K-produkter.

 • Branscher: Billackering, Kaross
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: Epoxy primer
 • Färg: Grå
 • EAN: 4251380505852
 • Leverantörs artikelnr: 40-515-0400
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H201: Explosiv; massexplosionsrisk.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

P phrases

 • P352: Vask med rigeligt vand/...
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P333: Om hudirritation eller utslag uppstår:
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P302: OM HUDET:
läs mer läs mindre

40-515-0400 Epoxy Primer

 • Lager: 1267 i lager
 • Varunummer: 40-515-0400
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;