Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-222 2K Hs Unifill 4:1

Produktinformation

2K HS universellt high solid akryl fyllmedel med utmärkta isoleringsegenskaper och aktivt rostskydd. Fabriksprimrar behöver inte slipas. Möjligt som vått i vått brug 99-222 W/W Converter.

 • Branscher: Billackering, Kaross
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Färg: Svart
 • Substrat: Bar metall, Aluminium, Metallplattor
 • EAN: 4251380507948
 • Leverantörs artikelnr: 40-222-3502

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P phrases

 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P370: Vid brand:
 • P233: Förvara behållaren väl tillsluten.
 • P235: Bevara sval.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
läs mer läs mindre

40-222-3502 2K Hs Unifill 4:1 Svart

 • Lager: 20 i lager
 • Varunummer: 40-222-3502
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår
;