Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

04318 Fix-O-Dur Ec 2K Wash Primer

Produktinformation

04318 Fix-O-Dur EC snabbtorkande 2K korrosionshämmande grå wash primer, fri från kromater och bly. Lämplig som en primer på områden med bar metall .Bra rostskydds egenskaper.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Stålplåt: Avfetta med 00695 SILICONE REMOVER SLOW, slipa vid behov.

Aluminium, lätta legeringar, förzinkad plåt: Avfetta med 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Rostfri stålplåt: Slipa och avfetta med 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Gamla beläggningar: Applicera inte på lösningsmedelskänsliga filmer (t.ex. T.P.A.)

Putty och polyester primers: Den kan appliceras på slipade polyester primers, medan spackel och polyester primers aldrig får appliceras 04318 FIX-O-DUR EC.

Kontrollera alltid i förväg vidhäftningen på aluminiumlegeringar och på zinkbelagd stålplåt.

Blandningsförhållande: volym (vikt)
04318 FIX-O-DUR EC 1000 ml (1000 g
00328 FIX-O-DUR EC HÄRDARE 1000 ml (810g)

Förbered blandningen i icke-metalliska behållare (polyeten eller glas)

Ansökan

04318 appliceras med sprutpistol.

Sprayviskositet vid 20 °C: 15 -17” DIN 4
Ø Luftkåpa: konventionell pistol 1,4 mm; HVLP pistol 1,2-1,3 mm
Lufttryck: konventionell pistol 4 Atm; HVLP pistol 2 Atm
Antal lager: 2
Rekommenderad filmtjocklek: 10-15 μ

 • 1 Liter
 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Lechler
 • Produkttyp: Etch primer
 • Substrat: Stål, Aluminium, Rostfritt stål
 • EAN: 8023816002824
 • Leverantörs artikelnr: L0040318L1
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Gaser under tryck

H sentences

 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H331: Giftigt vid inandning.
 • H350: Kan orsaka cancer <ange intagningsvägen till faran om det kan bevisas konklusivt att ingen annan intagningsväg orsakar faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H311: Giftig vid hudkontakt.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H301: The official Danish translation for EU H sentence 301 "Toxic if swallowed" is "Giftigt, hvis det indtages."
 • H413: Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P235: Bevara sval.
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P310: Jeg beklager, men jeg kan kun give dig en oversættelse til svensk, ikke til dansk.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P370: Vid brand:
 • P391: Samla spill.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P403: Förvara på en välventilerad plats.
läs mer läs mindre

04318 Fix-O-Dur Ec

 • Lager: 23 i lager
 • Varunummer: L0040318L1
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör