Product added to basket
Loading
Loading

Sika

Sikaflex 221

Produktinformation

Sikaflex 221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1-komponent polyuretanlim/fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer.

Vidhäftar väl mot en mängd olika underlag och ger en permanent elastisk fog med hög styrka. Lämpliga underlag är metaller, metallprimers och lacker (2K-system), keramiska material och vissa plaster.

 • Kemisk bas: Enkomponent polyuretan
 • Färg (CQP001-1) Vit, grå, svart
 • Härdningsmekanism Fukthärdning
 • Densitet beroende på färg 1,3 kg/l
 • Icke-sag egendom Bra
 • Användningstemperatur Omgivningstemperatur 5 ─ 40 °C
 • Hudbildningstid (CQP019-1) 60 minuterA
 • Öppettid (CQP526-1) 45 minuter A
 • Härdningshastighet (CQP049-1) (se diagram)
 • Krympning (CQP014-1) 5 %
 • Shore A-hårdhet (CQP023-1 / ISO 7619-1) 40
 • Brotthållfasthet (CQP036-1 / ISO 527) 1,8 MPa
 • Förlängning vid brott (CQP036-1 / ISO 37) 500 %
 • Rivhållfasthet (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H413: Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H330: Dødelig ved indånding.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P342: Om du upplever andningssymtom:
 • P304 + P340: Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att den får andas bekvämt.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P342 + P311: Om du upplever andningssymptom: Ring ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P311: Ring Giftinformationscentralen/ en läkare/...
 • P284: [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.
 • P304: "VID INANDNING:"
läs mer läs mindre

Sikaflex 221 White

 • Lager: 30 i lager
 • Varunummer: 52931
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Sikaflex 221 Light Grey

 • Lager: 12 i lager
 • Varunummer: 52916
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Sikaflex 221 Black

 • Lager: 33 i lager
 • Varunummer: 51646
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör