Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

Mischlack Tonfärger

Produktinformation

Komplett sortiment av mixfärger. En produktserie  speciellt utvecklad för kommersiella fordon / lastbilar, men kan också användas för lättindustri. Tysk kvalitet när den är som bäst

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P phrases

 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P240: Jorda och anslut behållaren och mottagningsutrustningen.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P243: Vidta åtgärder för att förebygga statisk urladdning.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P241: Använd explosionsäkert [elektriskt/ventilerande/belysnings-/…] utrustning.
läs mer läs mindre

Mischlack Sw1016 Intensiv Gul

 • Lager: 9 i lager
 • Varunummer: 2301016035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw1018 Organisk Gul

 • Lager: 5 i lager
 • Varunummer: 2301018035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw1024 Oxidgult

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: 2301024035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw2011 Intensiv Orange

 • Lager: 19 i lager
 • Varunummer: 2302011035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw3002 Röd

 • Lager: 16 i lager
 • Varunummer: 2303002035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw3003 Rubinrött

 • Lager: 5 i lager
 • Varunummer: 2303003035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw3004 Schalachrot

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: 2303004035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw3009 Oxydrot

 • Lager: 6 i lager
 • Varunummer: 2303009035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw3020 Ljust Rött

 • Lager: 23 i lager
 • Varunummer: 2303020035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Mischlack Sw4004 Violett

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: 2304004035
 • Mängd: 3,50 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör