Product added to basket
Loading
Loading

Sika

Flex 221 Pu Lim- Och Fogmassa

Produktinformation

Sikaflex 221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1-komponent polyuretanlim/fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer.

Vidhäftar väl mot en mängd olika underlag och ger en permanent elastisk fog med hög styrka. Lämpliga underlag är metaller, metallprimers och lacker (2K-system), keramiska material och vissa plaster.

 • Kemisk bas: Enkomponent polyuretan
 • Färg (CQP001-1) Vit, grå, svart
 • Härdningsmekanism Fukthärdning
 • Densitet beroende på färg 1,3 kg/l
 • Icke-sag egendom Bra
 • Användningstemperatur Omgivningstemperatur 5 ─ 40 °C
 • Hudbildningstid (CQP019-1) 60 minuterA
 • Öppettid (CQP526-1) 45 minuter A
 • Härdningshastighet (CQP049-1) (se diagram)
 • Krympning (CQP014-1) 5 %
 • Shore A-hårdhet (CQP023-1 / ISO 7619-1) 40
 • Brotthållfasthet (CQP036-1 / ISO 527) 1,8 MPa
 • Förlängning vid brott (CQP036-1 / ISO 37) 500 %
 • Rivhållfasthet (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm

Säkerhet och miljö

GHS

  Självreaktiva ämnen och blandningar

H sentences

 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H330: Dødelig ved indånding.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H334: "Kan forårsage allergi eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding."
 • H413: Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.

P phrases

 • P311: Ring Giftinformationscentralen/ en läkare/...
 • P342: Om du upplever andningssymtom:
 • P342 + P311: Om du upplever andningssymptom: Ring ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
 • P304 + P340: Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att den får andas bekvämt.
 • P284: [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
läs mer läs mindre

Flex 221 Ljusgrå

 • Lager: 18 i lager
 • Varunummer: 52916
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Flex 221 Svart

 • Lager: 34 i lager
 • Varunummer: 51646
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Flex 221 Vit

 • Lager: 14 i lager
 • Varunummer: 52931
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör