Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-270 2K Xpress Klarlack 2:1

Produktinformation

Q-Refinish 70-270 är en snabbtorkande ultrahög solid akryl klarlack för användning på lösningsmedel och vattenbaserade baslacker. Klar för polering efter 15 minuters forcerad torkning vid 60°C och kylning. Extremt UV-beständig.

Rekommenderad applikation. Sprayviskositet 16 - 19 s 4 mm DIN.

Med hjälp av gravitation airkopp rekommenderas dessa inställningar. Spraytryck 2-2,5 bar med spraymunstycke 1,2-1,3 mm. Vid HVLP 1,2-1,3 mm och 2-2,5 BAR. Spray passerar 0,5+ 1. Användningstid 50 min vid 20 grader. Torrfilmtjocklek 50-60 µm. Avluftningstid 5-7 min mellan lagren.

En 2K klarlack är ett tvåkomponentsbeläggningssystem som kräver en katalysator eller härdare för att aktivera härdningsprocessen. Denna 2K hög solida klarlack är känd för god hållbarhet, glansbeständighet och motståndskraft mot gulning av kemikalier, väder och UV-strålning. Därför blandas klarlacken 2:1 volym med den dedikerade härdaren 70-270HN härdare.

Torkning vid 20°C. Dammtorka 1-1,5 timmar. icke-klibbig 3,4 timmar. Fullhärdad 4 dagar

Torkning vid 60 °C. Dammtorka 10 min. Klar för polering 15 min. Fullhärdad 15 min + 3 dagar

IR-torkning. Kortvåg 8 min. Mellanvåg 10 - 15 min.

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering, Metalllackering, Trälackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Färg: Transparent
 • Produkttyp: Klarlack
 • EAN: 4251380502707
 • Leverantörs artikelnr: 70-270-5000
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."

P phrases

 • P333: Om hudirritation eller utslag uppstår:
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
läs mer läs mindre

70-270-5000 2K Xpress Klarlack 2:1

 • Lager: 227 i lager
 • Varunummer: 70-270-5000
 • Mängd: 5 L
begränsad mängd - varan utgår
;