Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

60-040 Sprutpistoler Rengöring Spray

Produktinformation

Effektiv och snabb rengöring av sprutpistoler. 

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P phrases

 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
läs mer läs mindre

60-040-0400 Spray Gun Cleaner Aerosol

 • Lager: 440 i lager
 • Varunummer: 60-040-0400
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör