Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-555 1K High Build Primer Filler

Produktinformation

40-555 är en högbyggd primer för att isolera genomslipade ytor med hög fyllningskapacitet. Snabbtorkande, bra stabilitet, bra aktivt korrosionsskydd. Kan målas över med vattenbaserad färg.

Lämpliga underlag: slipad och rengjord fabriks- och gammalfärg (förutom termoplastfärg), stål, galvaniserat stål, aluminium, olika plastmaterial, t.ex. hård PVC PPO / PA, ABS, PC / ÅBT) och härdat 2k kitt.

Nummer 2-3

Sprutavstånd: 10-15 cm.

Torktid 2-3 min, slipa med P400-P500

- dammtorr 3 min

- hanterbar 8 min

- Sandbar 20 min

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: High-build primer
 • Färg: Ljusgrå, Svart, Vit
 • Substrat: Aluminium, Galvaniseret, Stål, Plast
 • Substrat: Stål, Galvaniserat stål, Aluminium, Plast, PVC
 • EAN: 4251380506088
 • Leverantörs artikelnr: 40-555-0501
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H201: Explosiv; massexplosionsrisk.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P phrases

 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P333: Om hudirritation eller utslag uppstår:
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P302: OM HUDET:
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P352: Vask med rigeligt vand/...
läs mer läs mindre

40-555 1K High Build Primer Filler Ljusgrå

 • Lager: 1275 i lager
 • Varunummer: 40-555-0501
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår

40-555 1K High Build Primer Filler Svart

 • Lager: 961 i lager
 • Varunummer: 40-555-0502
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår

40-555 1K High Build Primer Filler Vit

 • Lager: 401 i lager
 • Varunummer: 40-555-0503
 • Mängd: 1 Spray(500 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;