Product added to basket
Loading
Loading

Sayerlack

Tz9935/Nn Color Mat Pu Converter Neutral Glans 35

Produktinformation

En matt topplack för trä och möbler. TZ99**/NN topplackar kan blandas med TP2009/XX pastor i ett blandningsförhållande på 80/20.

 • Clear Base
 • Glans 35

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H370: Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange utsättningsvägen om det är bevisat att inga andra utsättningsvägar orsakar faran>.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H301: The official Danish translation for EU H sentence 301 "Toxic if swallowed" is "Giftigt, hvis det indtages."
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H311: Giftig vid hudkontakt.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H331: Giftigt vid inandning.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H371: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg innebär fara>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
läs mer läs mindre

Tz9935/Nn Color Mat Pu Converter Neutral 35 Glans

 • Lager: 22 i lager
 • Varunummer: TZ9935/NN-7,36
 • Mängd: 8 L
begränsad mängd - varan utgår

TZ9935/NN Color Mat PU Converter Neutral 35 Gloss

 • Lager: 34 i lager
 • Varunummer: TZ9935/NN-3,68
 • Mängd: 4 L
begränsad mängd - varan utgår
;