Product added to basket
Loading
Loading

Brenntag

Cellulose Thinner

Produktinformation

Cellulosaförtunning användes typiskt som rengöring. Kan även användas som sprutförtunning för vissa färger.

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Brenntag
 • Produkttyp: Cellulosaförtunning
 • EAN: 5711559011373
 • Leverantörs artikelnr:

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P310: Jeg beklager, men jeg kan kun give dig en oversættelse til svensk, ikke til dansk.
 • P331: Orsaka INTE kräkning.
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P370: Vid brand:
 • P301: "VID FÖRTÄRING:"
 • P370 + P378: Vid brand: Använd... för släckning.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P301 + P310: IF SWALLOWED: Omedelbart kontakta en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
läs mer läs mindre

Cellulosa Förtunnare 5 Liter

 • Lager: 18 i lager
 • Varunummer: 1005-5
 • Mängd: 5 L
begränsad mängd - varan utgår

Cellulosaavförtunning 25 Liter

 • Lager: 21 i lager
 • Varunummer: 1005-25
 • Mängd: 25 L
begränsad mängd - varan utgår
;