Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

90-9006-10 Basislack Silber Metallic Ral 9006 Vit Aluminium

Produktinformation

Swin lacksysteme 90-9006 är en traditionell silvermetallic baslack i Ral 9006 Vit aluminium för kvalitetsmålning. Basfärgen är stänksäker och lätt att bearbeta. Måste målas över med SWIN 2K klarlack.

Blandningsförhållande

Tillsätt 10 % 2K härdare och sedan 1:1 med SWIN Universal Thinner

Härdare 30-100-5 normal, 30-200-5 kort

Thinner SWIN Universal thinner kort, normal eller lång

Sprayviskositet vid 20 °C 15-18 s 4 mm D

Appliceringsmetod Spraypistol (luft/överkopp)

Potlife 1 arbetsdag

Skikttjocklek / Torrfilm 20-25 µm

Avluftningstid 10-15 min

Anmärkning:

Använd lämplig basfärg.

Använd inte på termoplastbas.

Övermåla med klarlack efter avluftning vått i vått utan mellanslipning - Måste övermålas med klarlack inom 8 timmar.

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008: Brandfarligt

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H228: Brandfarlig fast ämne.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H261: I understand that you only require the official Swedish translation for the EU H261 sentence "In contact with water releases flammable gases." Here is the translation: "Vid kontakt med vatten frigörs brandfarliga gaser."
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H260: Vid kontakt med vatten frigörs brandfarliga gaser som kan antändas spontant.

P phrases

 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P241: Använd explosionsäkert [elektriskt/ventilerande/belysnings-/…] utrustning.
 • P243: Vidta åtgärder för att förebygga statisk urladdning.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P223: Låt inte komma i kontakt med vatten.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
läs mer läs mindre
begränsad mängd - varan utgår
;