Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-450 1K Klarlack Högglans

Produktinformation

Q-Refinish 70-450 är en 1K högkvalitativ snabbtorkande högblank klarlack på spray. Används för föremål av metall, trä, sten, glas, keramik, papper och till de flesta plastmaterial.

Användningsinstruktioner

Skaka burken i 2 minuter före användning och utför ett spraytest innan du fortsätter. Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Aerosolen måste ha rumstemperatur.

Rekommenderad applicering, 15-25 cm från föremålet för två sprutpassager, för en skikttjocklek på 20-30 µm.n 2-3 avluftning mellan lagren. Torktid vid 20 grader, dammtork 15-20 min och beröringstorr är 60 min. Observera att torktiden beror på omgivningstemperatur, luftfuktighet och tjockleken på det applicerade lagret.

Använd en lämplig andningsmask (vi rekommenderar typ A2/P3)

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: Klarlack
 • Färg: Transparent
 • EAN: 4251380501809
 • Leverantörs artikelnr: 70-450-0400
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Brandfarliga gaser

H sentences

 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H280: Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H222: Extremt brandfarlig aerosol.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H201: Explosiv; massexplosionsrisk.

P phrases

 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P211: "Må ikke sprøjtes mod åben flamme eller anden tændkilde."
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P271: Använd endast utomhus eller i välventilerat område.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P412: Utan att nämna P Phrase-numret, här är den officiella svenska översättningen för EU P-frasen P412: "Utsätt inte för temperaturer över 50°C/ 122°F".
 • P312: Ring til ET GIFTINFORMATIONS- eller lægecenter, hvis du har det dårligt.
 • P337: Om ögonirritationen kvarstår:
 • P313: Få medicinsk rådgivning/uppmärksamhet.
 • P410: Skydda mot solljus.
 • P251: Stick inte hål på eller bränn, inte ens efter användning.
läs mer läs mindre

70-450 1K Klarlack Högglans Aerosol

 • Lager: 269 i lager
 • Varunummer: 70-450-0400
 • Mängd: 1 Spray(400 ML)
begränsad mängd - varan utgår
;