Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-435 Stötfångarfärg Texturerad

Produktinformation

Snabbtorkande 1k strukturfärg för stötfångare och andra plastdelar.  Direkt vidhäftning till ABS, ABS-PC, PVC, PUR, PP-EPDM och PUR-RIM.

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
läs mer läs mindre

70-435 Bumper Paint Textured Grå

 • Lager: 297 i lager
 • Varunummer: 70-435-1002
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår

70-435 Stötfångarfärg Texturerad Svart

 • Lager: 376 i lager
 • Varunummer: 70-435-1001
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;