Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-105 2K Ms As Klarlack 2:1

Produktinformation

MS clearcoat, repfast och UV-resistent. Lätt att spruta, bra flöde, snabbtorkande, ingen glansförlust. För användning på konventionella och vattenburna färger.

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering, Metalllackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: Klarlack
 • Färg: Transparent
 • EAN: 4251380501267
 • Leverantörs artikelnr: 70-105-1000

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga gaser

H sentences

 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P phrases

 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
läs mer läs mindre

70-105-1000 2K Ms As Klarlack

 • Lager: 267 i lager
 • Varunummer: 70-105-1000
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår

70-105-5000 2K Ms As Klarlack

 • Lager: 74 i lager
 • Varunummer: 70-105-5000
 • Mängd: 5 L
begränsad mängd - varan utgår
;