Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

60-010 Silikonborttagare Solvent Based

Produktinformation

60-010 är en lösningsmedelsbaserad silikonborttagare lämplig för all ytrengöring och avfettningsarbete före målning.

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering, Metalllackering, Kaross, Bilvård
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: Silikonborttagare
 • EAN: 4251380503049
 • Leverantörs artikelnr: 60-010-1000

Säkerhet och miljö

GHS

  Självreaktiva ämnen och blandningar Pyrofora vätskor Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.

P phrases

 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P301: "VID FÖRTÄRING:"
 • P310: Jeg beklager, men jeg kan kun give dig en oversættelse til svensk, ikke til dansk.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P331: Orsaka INTE kräkning.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
läs mer läs mindre

60-010 Silikonborttagare Solvent Baserad

 • Lager: 239 i lager
 • Varunummer: 60-010-5000
 • Mängd: 5 L
begränsad mängd - varan utgår

60-010 Silikonborttagare Solvent Baserad

 • Lager: 269 i lager
 • Varunummer: 60-010-1000
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör