Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-170 Penselbar Fogtätning Grå

Produktinformation

50-170 Seam Sealer är en enkomponents tätningsmedel designad för att täta permanenta fogar, sömmar, spår och överlappande områden. Enkel applicering med en borste.

God vidhäftning mot metall, zinkbelagda plåtar, grundmålade ytor och gammal färg. Blir permanent flexibel.

Lämplig för tätning av svetsfogar och andra fogar på fordon och maskiner. Används för att täta den främre spoilern och den bakre stötfångaren samt överlappande leder i bagagerum, hytter, hjulhus, etc.

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga fasta ämnen Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga gaser

H sentences

 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H315: Orsakar hudirritation.

P phrases

 • P340: Ta personen ut i frisk luft och se till att de kan andas bekvämt.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P260: Andas inte in damm/dimma/gas/ånga/sprej.
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P304: "VID INANDNING:"
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
läs mer läs mindre
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör