Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-2xx 2K Hs High-Build Sanding Filler

Produktinformation

High-Build Slipfyller med bra fyllningsegenskaper. Vidhäftar till slipade gamla lackerade och spacklade ytor.

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Färg: Ljusgrå
 • Substrat: Gammal färg, Polyester Putty
 • EAN: 4251380509799
 • Leverantörs artikelnr: 40-215-3500

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H341: Misstänkt för att orsaka genetiska defekter <ange exponeringsvägarna om det finns övertygande bevis för att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H370: Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> <ange utsättningsvägen om det är bevisat att inga andra utsättningsvägar orsakar faran>.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H360: Kan skada fruktbarheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exposéväg om det är bevisat att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.

P phrases

 • P302: OM HUDET:
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P352: Vask med rigeligt vand/...
 • P370: Vid brand:
läs mer läs mindre
begränsad mängd - varan utgår
;