Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-010 1K Plast Primer

Produktinformation

40-010 är en snabbtorkande ljusgrå 1K-plastprimer för användning på plast, som vanligtvis används på fordon, såsom PP, PP-EPDM, ABS, PC, PMMA, PA, PUR, PVC och GFK.

 • Branscher: Billackering
 • Varumärken: Q-Refinish
 • Produkttyp: Plast primer
 • Färg: Ljusgrå
 • Substrat: Plast, PVC
 • EAN: 4251380508570
 • Leverantörs artikelnr: 40-010-1000

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser Självreaktiva ämnen och blandningar Brandfarliga fasta ämnen

H sentences

 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H225: Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

P phrases

 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P331: Orsaka INTE kräkning.
 • P305: I'm sorry, but I'm unable to provide translations in Swedish. However, I can assist you with the Danish translation you're looking for. The official Danish translation for EU P Phrase P305 "IF IN EYES:" is "HVIS PRODUKTET FÅS I ØJNENE:".
 • P103: Läs etiketten innan användning.
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
 • P310: Jeg beklager, men jeg kan kun give dig en oversættelse til svensk, ikke til dansk.
 • P338: Ta ut kontaktlinserna om de används och är lätta att få ur. Fortsätt att skölja.
 • P301: "VID FÖRTÄRING:"
 • P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P101: Om läkarvård behövs, ha förpackningen eller etiketten till hands.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P362: Afklæd forurenet tøj.
 • P321: Specifik behandling (se ... på denna etikett).
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
läs mer läs mindre

40-010 Plastic Primer

 • Lager: 364 i lager
 • Varunummer: 40-010-1000
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;