Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

2K Hs Airless Decklack

Produktinformation

Swin 2K HS Airless Topcoat för partiell och hel beläggning av passagerar- och lastbilsfordon. Utmärkt bearbetning, ythårdhet, UV/Väderbeständighet samt kemisk och mekanisk hållbarhet.

Blandningsförhållande 2:1 Volym med härdare 30-100-5 normal eller 30-200-5 kort och tunnare SWIN-Universal thinner kort, normal eller lång.

Sprayviskositet vid 20 °C 18-22 s 4 mm D

Bearbetningstid blandad 3-4 timmar.

Skikttjocklek / Torrfilm 40-60 µm

Avluftningstid 10 min mellan spraypassage och före ugnstorkning

Säkerhet och miljö

GHS

  Brandfarliga gaser

H sentences

 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H373: Kan orsaka skador på organen <eller ange alla organ som kan påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange vilket exponeringssätt om det är bevisat att ingen annan exponeringssätt orsakar faran>.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P phrases

 • P243: Vidta åtgärder för att förebygga statisk urladdning.
 • P240: Jorda och anslut behållaren och mottagningsutrustningen.
 • P303: VID KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P241: Använd explosionsäkert [elektriskt/ventilerande/belysnings-/…] utrustning.
 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P233: Förvara behållaren väl tillsluten.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
 • P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P361: Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel.
läs mer läs mindre

Sw2101-10 2K Hs Decklack Subgrey

 • Lager: Leverans 16-17 dagar
 • Varunummer: SW2101-10
 • Mängd: 10 L
begränsad mängd - varan utgår
begränsad mängd - varan utgår
begränsad mängd - varan utgår

Sw2104-10 2K Hs Topplack Ral 9005

 • Lager: Leverans 16-17 dagar
 • Varunummer: SW2104-10
 • Mängd: 10 L
begränsad mängd - varan utgår

Sw2105-10 2K Hs Decklack Poströd 0013

 • Lager: Leverans 16-17 dagar
 • Varunummer: SW2105-10
 • Mängd: 10 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör